Dietní program

Dietní program:

 • jezte 5x dennì po 3 hodinách ve stejnì hodnotných dávkách
 • z doplòkù výživy užívejte spalovaèe tukù vždy pøed výkonem. Pro umocnìní efektu odbourávání tukù mùžete pøidaj 1 dávku ráno na laèno
 • doporuèujeme nahradit 1-2 denní jídla proteinovým koktejlem Protein Delite od Scitec Nutrition. Velmi zásadní pro rychlé odbourávání tukù mùže být nahrazení veèeøe
 • pít 2-3 litry tekutin (èaj,  neslazené minerálky, iontové nápoje, neslazené nápoje) v dávkách po 2 dcl
 • dbát na to, aby každé jídlo bylo složeno z bílkovin a sacharidù
 • pro tuky platí zásada: pokud se jim budete maximálnì vyhýbat, dostanete jich pøesnì tolik, kolik potøebujete
 • jídlo buï studené, grilované nebo vaøené
 • bílkoviny: doporuèuji denní dávku 1,5 g na 1 kg Vaší hmotnosti. Zdroje bílkovin: bílé maso, ryby, bílky, nízkotuèný tvaroh, proteinový koncentrát
 • sacharidy: doporuèuji denní dávku 150 g. Zdroje sacharidù: tmavá (bílá) rýže, tìstoviny, zelenina, ovoce, brambory, vloèky, tmavé peèivo
 • nìkolik pøíkladù pøibližné jedné dávky jídla:
  1) 75 g tuòák, 150 g brambor, 120 g zeleniny
  2) 80 g tuòák, 45 g rýže
  3) 130 g krùtí maso, 45 g rýže
  4) 110 g tvaroh, 125 g ovoce
  5) 25 g proteinu, 125 g ovoce
 • jídlo si mùžete sestavovat dle výživových hodnot jednotlivých potravin. Dnes jsou již uvedeny na každé etiketì, staèí jen trochu matematiky.

Dietní program